PedF Karolínka – Obecné pokyny 2020/2021

V tomto Seznamu přednášek (tzv. Karolinka PedF UK) jsou uvedeny studijní plány, požadované kontroly studia a další okolnosti podstatné pro Vaše studium. Všichni studenti se řídí vždy pouze aktuální verzí Seznamu přednášek. Jednotlivé studijní plány a s nimi spojené kontroly studia se mohou lišit podle roku zahájení studia, v takovém případě se v Seznamu přednášek vyskytuje více variant studijního plánu s časovým rozlišením.

Údaje v seznamu přednášek mohou být v nezbytných případech v průběhu akademického roku upřesněny. Takto vzniklé změny v  Seznamu přednášek schvaluje děkan fakulty. Za správnost a úplnost údajů v Seznamu přednášek zodpovídají vedoucí těch kateder (resp. ředitel příslušného ústavu), které garantují realizaci studia příslušného oboru.

Studijní plány jsou na každý semestr konkretizovány rozvrhem. Rozvrhy jsou zveřejňovány prostřednictvím elektronického studijního systému (dále SIS). V systému dále naleznete i základní informace o každém předmětu – anotaci, vstupní podmínky, jsou-li stanoveny, požadavky ke kontrole studia předmětu, sylabus a seznam povinné, resp. doporučené literatury k předmětu. Tyto informace jsou aktualizovány vždy nejpozději k termínu zahájení registrace do předmětů. Za úplnost a aktuálnost uvedených údajů odpovídá vedoucí příslušné katedry (resp. ředitel příslušného ústavu).

Informace o způsobu studia oboru (zejména o rozvrhu a způsobu realizace jednotlivých kurzů) podávají příslušné katedry (resp. ústavy), obecné informace o studiu a o platných studijních předpisech podává studijní oddělení fakulty. Studenti se také mohou se svými dotazy obracet na Technickou podporu k SIS (https://helpdesksis.pedf.cuni.cz/).

Registrace do předmětů, přihlášení k termínu zkoušky i evidence plnění zkouškových povinností je na PedF UK prováděna prostřednictví SIS. Registrace do předmětů je dvoufázová. V první fázi si student zapisuje pouze předměty, které se nacházejí v jeho studijním plánu. Ve druhé fázi může volit volitelné předměty ze všech předmětů vyučovaných na PedF UK. Student si může v rámci volitelných předmětů zvolit i libovolný předmět vyučovaný na jiných fakultách UK. V takovém případě se řídí vždy pravidly a harmonogramem příslušné fakulty, která výuku zajišťuje.

Po registraci do předmětu následuje zápis předmětů. Zápis provádí studijní oddělení. V průběhu zápisu jsou z rozvrhu studenta automaticky odstraněny všechny předměty, u nichž nejsou splněny podmínky pro zápis. Jedná se především o prerekvizity, korekvizity a neslučitelnost předmětů.

Prerekvizitou se myslí předmět, který musí student splnit před zápis předmětu. Korekvizitou je rozuměn předmět, který musí student zapsat společně se zvoleným předmětem. Více naleznete v často kladených otázkách (https://helpdesksis.pedf.cuni.cz/).

Student by si měl registrovat/zapsat předměty v takovém rozsahu, aby splnil minimálně 60 kreditů za akademický rok. Student by si měl přednostně v každém semestru zapisovat ty předměty, které jsou jeho studijním plánem pro tento semestr doporučeny (tzv. standardní trajektorie). Studijní plány předepisují studentům maximálně 90 % kreditů nutných pro dokončení studia. Student si tak musí zapisovat i další předměty. Buď povinně volitelné předměty určené svým plánem nad rámec minimálních povinností, nebo volitelné předměty určené plánem či předměty, které v jeho plánu nejsou zařazené. Při kontrole počtu kreditů nutných pro postup do dalšího ročníku se volitelné předměty plánu a předměty ve studijním plánu neuvedené započítávají pouze do výše 15 % požadovaných kreditů (9 kreditů na rok). Student by si měl také zkontrolovat, jaké předměty z registrovaných mu byly skutečně zapsány a případné problémy řešit neprodleně.

Pokud je u některého předmětu naplněna kapacita, student se může registrovat pouze na čekací listinu. Tato registrace nezaručuje, že student bude zapsán. Pro povinné předměty je kapacita nastavena tak, aby měl student možnost postupovat dle standardní trajektorie. Pokud se nemůže zapsat do některého z povinných předmětů, měl by problém neprodleně řešit s katedrou, která předmět zajišťuje.

V případě potíží se neváhejte obrátit na příslušné osoby. Informaci koho kontaktovat naleznete v často kladených otázkách. Většina technických problémů spojených se zápisem je také řešena neprodleně pomocí helpdesku.

Poslední změna: 18.04.2017