Studijní program M7503: Učitelství pro základní školy

Studijní obor 7503T047: Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Obecné pokyny pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 nebo později.

9
9
Magisterské studium je koncipováno jako 6 modulů, které jsou tvořeny vzájemně provázanými kurzy z různých oborů, které vedou k profesní způsobilosti absolventa:

 1. Modul univerzitního základu – kultivace všeobecného vzdělání (zejména v oblasti humanitních věd), kultury mluveného projevu a rozvoj diskursivního myšlení (filozofie, historie, informační technologie, cizí jazyk apod.).

 2. Pedagogicko-psychologický modul – studium pedagogických a psychologických disciplín, speciální pedagogiku a různé formy pedagogické praxe. Jeho součástí je také metodologická příprava studentů, jejich zapojení do výzkumné činnosti na fakulte, příprava a vedení diplomových prací.

 3. Předmětový modul – odborný základ jednotlivých vyučovacích předmetů na 1. stupni základní školy (český jazyk, literatura, matematika, přírodověda, vlastivěda, hudební, výtvarná a tělesná výchova apod.).

 4. Modul oborových didaktik – rozvoj dovedností didaktické transformace vzdělávacího obsahu vzhledem k individuálním a věkovým zvláštnostem dětí mladšího školního věku. Tento modul uvádí studenty do teorie i praxe vyučování jednotlivým učebním předmětům na 1. stupni základní školy.

 5. Specializační modul – systematické studium zvolené specializace. Jsou nabízeny specializace na hudební, výtvarnou, dramatickou nebo tělesnou výchovu.

 6. Prohlubující modul – další prostředek k individuální profilaci studia. Student věnuje celou kapacitu (6 hodin týdne po dobu 2 semestrů – ve standardní trajektorii v 7. a 8. semestru v celkové hodnotě 16 kreditů) ucelené soustavě kurzů v rámci jednoho oboru. (např. Primární pedagogika, Didaktická informační technologie na ZŠ, Matematika s didaktikou, Výchova ke zdraví).


Zároveň si student zapisuje volitelné kurzy z nabídky svého studijního plánu, která zohledňuje specifika studia Učitelství 1. stupně ZŠ, nebo jiné kurzy z nabídky různých fakult Univerzity Karlovy (včetně Pedagogické fakulty UK). Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z následujících částí: (1) ústní zkoušky z pedagogiky, českého jazyka a literatury s didaktikou a matematiky s didaktikou; (2) zvolené specializace a (3) obhajoby diplomové práce. Obhajoba diplomové práce se koná na katedře, kde byla práce zadána. Zkouška ze specializace se koná na příslušné katedře. Obhajoba a zkouška ze specializace (v libovolném pořadí) předcházejí ústní zkoušce složené z oborů pedagogika, český jazyk a literatura s didaktikou a matematika s didaktikou.
Ke státní závěrečné zkoušce ze specializace může jít student tehdy, když má splněny všechny předměty dané specializace.
K obhajobě diplomové práce může jít student tehdy, když má splněné všechny povinné a povinně volitelné předměty.
Ke státní závěrečné zkoušce (pedagogika, matematika s didaktikou, český jazyk a literatura s didaktikami) může jít student tehdy, když má splněny všechny povinné předměty a ze skupin povinně volitelných předmětů musí získat alespoň takový počet kreditů, který je předepsán studijním plánem. Současně musí mít celkový počet kreditů 300.

Doplňující pokyny
 1. Prohlubující modul
  V r. 2016/2017 jsou nabízeny 2 možnosti realizace tohoto modulu:
  Primární pedagogika I. – VI. (zajišťuje katedra primární pedagogiky – KPP),
  Matematika a didaktika matematiky (zajišťuje katedra matematiky a didaktiky matematiky – KMDM).

 2. Specializace a zápis do specializací
  Student je povinen zapsat se do výchovné specializace na konci 2. semestru, při zápisu vybírá student prioritní a druhou volbu. Jsou nabízeny všechny specializace – TV, DV, VV, HV. Jejich otevření však závisí na minimálním počtu zájemců, který je znám až po zápisu do nich. Vedení fakulty určilo jako minimální počet pro otevření specializace 15 studentů. V případě velkého počtu zájemců o některou z výchovných specializací bude o zařazení do specializace rozhodovat druhá studentova volba, v případě výrazného převisu může o zařazení do specializace rozhodnout výsledek talentových zkoušek, event. jiná podoba výběrového řízení.

  O způsobu výběru studentů v daném akademickém roce rozhoduje studijní proděkan ve spolupráci se zástupci kateder zajišťujících výuku výchovných specializací. O případném konání talentové zkoušky a jejím obsahu rozhoduje katedra zajišťující výuku specializace.

  Termíny zápisu do výchovných specializací:
  2. semestr,
  v průběhu března – se uskuteční schůzka se studenty 1.ročníku , na níž budou zástupci jednotlivých výchovných specializací prezentovat podrobnější informace.
  duben – zapsání volby dvou specializací na studijním oddělení
  září – zveřejnění otevíraných specializací
  3. semestr,
  říjen – možnost konání talentových zkoušek pro zařazení do specializace
  listopad – konečné přiřazení specializace.


 3. Student si nesmí opomenout v 7. semestru zapsat do SIS předmět Příprava a zpracování diplomové práce (Kód: 0SZMDP01)

Poslední změna: 30.06.2016